Om Skånskt Bostadsnätverk

Skånskt Bostadsnätverk är en arena för fortsatt samverkan och kunskapsuppbyggnad - och en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne. Nätverket initierades 2014 av Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne, och är en angelägenhet för alla aktörer med intressen i och engagemang för den skånska bostadsmarknaden.

Bostadsmarknad i balans - en förutsättning för positiv samhällsutveckling

En bra bostadssituation för alla är en central faktor för den enskilda individen men det är också en förutsättning för att nå den positiva samhällsutveckling som eftersträvas i Skåne. Tillgången av en allsidig sammansättning vad gäller upplåtelseformer, storlek och hustyper, för att matcha befolkningstillväxten är avgörande för att människor ska kunna leva, studera och arbeta över hela regionen.

När Skånskt bostadsnätverk initierades hade Skåne ett historiskt lågt bostadsbyggande. Från 2014 till idag har bostadsbyggandet ökat och nu byggs det bostäder i samtliga kommuner i Skåne. Utmaningarna för Skånes aktörer idag är att de med låg betalningsförmåga fortfarande har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden samtidigt som det finns en risk för överetablering av ett visst segment av bostäder.

Tudelad bostadsmarknad i Skåne

Trots högt bostadsbyggande är bostadsmarknaden tudelad mellan de som har råd att efterfråga bostäder och de som har låg betalningsförmåga. Exempelvis har grupper som nyanlända, de som saknar sysselsättning och unga mycket svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Det är dessutom dessa befolkningsgrupper som växer snabbast och har behov av bostäder men liten eller låg möjlighet att efterfråga. Situationen gör att Skåne upplever en bostadsbrist och ett ökande bostadsbehov samtidigt som det som det byggs mycket bostäder.

Det byggs mycket, men den skånska bostadsmarknaden är tudelad.
Samverkan krävs för förändring

Skånskt bostadsnätverk arbetar för att skapa en bostadsmarknad i balans.
Bostadsfrågan är komplicerad, och för att komma till rätta med de problem som finns krävs samordnade insatser från mängder av aktörer. Näringsliv, myndigheter, kommuner och regioner måste tillsammans nå en delad målbild av vad som behöver göras för att motverka den tudelade bostadsmarknaden som finns idag.

Skånskt Bostadsnätverk har som ambition att arbeta för denna utveckling - att uppnå samförstånd och samverkan många aktörer emellan, för att skapa en bostadsmarknad i balans.

Frågorna är mer breda än att man kan hantera dem på kommunal nivå. Vi behöver ha ett betydligt bredare perspektiv
Anders Sjelvgren
Generaldirektör Boverket