Summering och bilder från Skånskt bostadsforum

Vilken politik driver på bostadsbyggandet, hur påverkar den globala ekonomin bostadsmarknaden och vilka tillvägagångssätt har funkat ute i kommunerna? På årets Skånskt bostadsforum medverkade bland andra Alf Karlsson, statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, som presenterade regeringens 22-punktsprogram. Och Skåneaktörerna hade medskick!

Skånskt bostadsforum är en årlig dag med fokus på samverkan – en chans att tillsammans ta fram idéer på vad varje deltagare utifrån sin roll kan bidra med och hur vi kan skapa en bättre bostadssituation för många fler.

sknskt-bostadsforum-2016_31339925001_o

Heidi Avellan, moderator. Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande Region Skåne. Kent Mårtensson, ordförande kommunförbundet Skåne och Annelie Hulthén, landshövding Skåne

Årets upplaga arrangerades den 5 december i Malmö och inleddes av Henrik Fritzon (S), regionstyrelseordförande i Region Skåne, Anneli Hulthén, Skånes nya landshövding samt Kommunförbundet Skånes ordförande Kent Mårtensson. Hur ser dagens situation ut i Skåne, undrade moderator Heidi Avellan, Sydsvenska Dagbladets politiska chefredaktör och frilansjournalist. Henrik Fritzon svarade att det råder bostadsbrist i en majoritet av Skånes kommuner. För att motverka bostadsbristen bör Skåne ses som en samlad bostadsmarknad där bostadsplaneringen samordnas med infrastruktursatsningar, trafikförsörjning och regional utveckling. Region Skåne vill därför att bostadsplaneringskommitténs förslag om regional fysisk planering och ökad samordning mellan stat, kommuner och regioner genomförs.

 • Det är viktigt att se sambandet mellan infrastruktur, sysselsättning och bostadsmarknad. Kollektivtrafiken är avgörande vid beslut om byggnation och människors val av bostad, sa Henrik Fritzon.

Kent Mårtensson lyfte att det saknas incitament mellan planering och till att byggkranar är uppe. Anneli Hultén höll med och menade att ansvaret för byggandet måste förytligas; vad är statens, regionens och kommunens ansvar? Även om kommunen har huvudansvaret så måste planeringen ske i samklang:

 • Vi börjar alltid med att se problemen, inte hur löser vi? Hur kan vi bygga? sa Anneli Hulthén.

 

Regeringens politik för bostadsbyggande

sknskt-bostadsforum-2016_31455671995_o

Alf Karlsson (MP), statssekreterare till bostadsminister Peter Eriksson (MP) samtalar med Heidi Avellan

sknskt-bostadsforum-2016_30647481783_o

Alf Karlsson (MP), statssekreterare till Bostadsminister Peter Eriksson (MP)

Boverket har bedömt behovet av nya bostäder fram till år 2025 till 710 000 bostäder. Befolkningen växer och byggandet har inte ökat i tillräcklig omfattning för att svara mot behovet, det vill säga dagens byggtakt är för låg. Vad ser då regeringen för lösning? Alf Karlsson, statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, presenterade det så kallade 22-punktsprogrammet, resultatet av regeringens samlade ansträngningar för de bostadspolitiska samtalen med allianspartierna.

 • Detta är det vi ser har parlamentariskt stöd i riksdagen för att gå fram med, och som kommer skapa en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. En stor och bred uppslutning kring arbetet är jätteviktigt, berättade Alf Karlsson från scen.

De stora problemen med dagens svenska bostadsmarknad, summerade statssekreteraren, är att det är dyrt att bygga, höga avskrivningskostnader, svårt att få finansiering, mark, kompetens och personal, tufft att få igång dialog mellan aktörerna samt även emellanåt svårt att få anbud. I hela Europa är det dyrast att bygga just i Sverige, poängterade Alf Karlsson. Det finns en stor arbetskraftsbrist samtidigt som vi har arbetslöshet, nyanlända med stor potential och brist i jämställdshetsperspektivet i byggsektorn.

Statssekreteraren underströk även att det är kommunernas ansvar att bostäder byggs, eller ej:

 • Ett av Peter Erikssons många verktyg är att ha en politisk sakkunnig som arbetar på heltid med att ringa runt till kommunstyrelseordförandena för att prata om kommunens förutsättningar.

Han avslutade med att lyfta problemet med överklaganden på detaljplaner, något Malmö stad tycks ha betydligt färre utav, och uppmanade till att ta reda på vad Malmö gjort som andra kommuner inte har. Med faktabaserad politik hoppades han skapa stabilitet för kommuner, länsstyrelser och framförallt privata byggaktörer.

Vårt mål är att se till så att det blir smidigare, enklare och hållbarare, avslutade Alf Karlsson.

Se Alf Karlssons presentation här: Alf Karlsson_bostadsforum5dec_pdf


Diskussion – vad vill de skånska aktörerna skicka med Alf Karlsson till regeringen?

Efter Alf Karlssons presentation fick deltagarna att runt borden diskutera 22-punktsprogrammet, välja ut tre punkter var som var extra viktiga samt möjlighet att fylla på med punkter som man tycker saknades. Detta ska sammanställas av Skånskt bostadsforum och bli ett medskick från dagen till Alf Karlsson.

sknskt-bostadsforum-2016_31418633096_o sknskt-bostadsforum-2016_31418636476_o sknskt-bostadsforum-2016_31455664335_o sknskt-bostadsforum-2016_31455665895_o sknskt-bostadsforum-2016_31455664795_o


 

Den globala ekonomins påverkan på bostadsmarknaden

Olof Manner, analyschef på Swedbank, talade om tre faktorer som påverkar bostadsmarknaden: det internationella ränteläget, konjunkturen och tillväxten samt regelverken. Han såg att Donald Trumps seger i USA orsakar osäkerhet om den framtida politiken, att anti-etablissemanget dominerar den europeiska politiken år 2017 och att vi ser en betydlig marknadsturbulens och osäkerhet på sikt.

Olof Manner menade att en möjlig orsak till att den politiska kartan ritas om kan vara att lönegapen ökar mellan de som tjänar mest och de som tjänar mindre samtidigt som arbetslösheten varit historiskt hög inom delar av EU. Detta var något han personligen trodde kunde förmå individer att välja osäkra, men hoppfulla, politiska vägar, istället för beprövade politiska sådana. Samtidigt såg han det som positivt att räntorna ser ut att normaliseras på världsmarknaden.

Utmaningar för byggsektorn, menade han, ligger i svårigheten i att hitta arbetskraft och den ökade befolkningen bland gamla och unga, vilket skapar en ökad påfrestning för kommuner och landsting.

Se Olof Manners presentation här: OlofManner_Bostadsforum_pdf


Inspiration från verkligheten – Vi bygger Skåne!

Therese Andersson, enhetschef för samhällsplanering på Region Skåne, och Sveriges Byggindustriers Anders Gärdsmark, regionchef syd, presenterade satsningen Vi bygger Skåne 2016-2018. Bakom det fleråriga samarbetet står Region Skåne, Sveriges Byggindustrier Syd och ett antal andra partnerföretag.

Vi bygger Skåne är en kraftsamling för ökat bostadsbyggande i Skåne, förklarade Therese Andersson och Anders Gärdsmark. Satsningen stärker upp Bostadsnätverkets samarbete genom att fokusera på statistik och mätning av bostadsbehov, hur dessa tas fram och hur vi kan få enhetlig syn på frågorna. I centrum finns även kopplingen till infrastruktur, kompetensförsörjning, och en ökad förståelse för bostadsaktörernas olika roller.

Ambitionen är att arbeta för att uppnå målet i Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030 om att 6000 bostäder ska byggas årligen.

Under konferensdagen publicerade aktörerna bakom satsningen en debattartikel i Dagens Samhälle, läs hela på www.dagenssamhalle.se. 

Se Therese Anderssons och Anders Gärdsmarks presentation här: Therese_Anders_bostadsforum_pdf

Hur skapas en stadsdel där folk vill bo?

Fredric Palm, Kävlinge kommun och Magnus Norén, Midroc Property Development AB, berättade om Stationsstaden, ett utvecklingsområde i Kävlinge som ska husera 1300 nya bostäder, verksamhets- och servicelokaler. En järnvägsstation placerad mitt i staden är en nyckelfaktor, menade presentatörerna. Målet är att attrahera 3200 nya medborgare, vilket innebär cirka 20 procent tillväxt för kommunen.

Framgångsfaktorer för arbetet enligt Magnus Norén, har varit inledande workshops med olika intressenter och aktörer vilket skapade förankring. Han lyfte även fram en arkitekttävling som vaskade fram de bästa delarna till ett starkt förslag till detaljplan, och inte minst ett gott samarbete och gemensam vilja med kommunen.

Se Magnus Noréns presentation här: Magnus_bostadsforum_pdf

Så exploateras mindre kommuner

Jacob Karlsson, vd hos K-fastigheter, började sin presentation med att jämföra bostadssektorn med bilbranschen. Bilen har en utvecklingskostnad som sedan återskapas i flera miljoner exemplar för att skapa en hållbar ekonomisk kalkyl:

 • Så funkar inte byggbranschen, inte konstigt det blir dyrt! Vår affärsidé är att i den mån vi kan återanvända beprövade lösningar. Det ger en kostnadseffektiv produktion, lägre hyra, lägre pris och högkvalitativ produkt. Då går det att bygga på orter där marknaden inte är lika stark som storstäderna.

En annan avgörande faktor menade Jacob Karlsson är långsiktigt samarbete med kommunen där det finns förståelse för bådas förutsättningar. Marieth Johansson, projektledare för Bostadsförsörjning i Kristianstads kommun, kommenterade:

 • Mycket ligger på kommunikation och relationer. Vi vet vad vi vill i Kristianstad och har tagit fram riktlinjer som gör det lättare för byggare att veta vad kommunen förväntar sig. Tydligheten är en nyckelfaktor!

K-fastigheter började bygga i liten skala i Kristianstads kommun, vilket lät företaget och kommunen lära känna varandra, och utmaningarna. Företaget hittade även ett mervärde för kommunen – förtur i hyresrätterna för folk som inte är bokförda där, vilket gav nya kommuninvånare tillgång till attraktivt och prisvärt boende.

Jacob Karlsson lyfte även betydelsen av att Kristianstad ligger långt fram när det gäller så kallade byggherredialoger, ett forum där alla aktiva aktörer bjuds in. Det innebär att aktörerna får koll på varandras planer och kan samverka istället för att konkurrera.

Bolots – en burk smörjmedel

Marlene Engström, planeringssekreterare Malmö stad, berättade om den kris som fanns bland bostadsbyggandet i Malmö vilken ledde fram till idén om en bolots. Hon jämförde bostadsbyggandet med ett mixerbord:

 • Vi är alla en liten mixerknapp i bostadsbyggandet. Bolotsen handlar om att förstå sammanhanget, och få till dialoger i grupper där vi pratar om detaljerna. Se oss som en burk smörjmedel!

En av de som varit med i dialogerna är Wästbygg AB, en ny aktör i Öresundsområdet. Affärsutvecklare Magnus Björkander beskrev Marlenes roll som en reseledare för mindre bolag och nya aktörer som inte riktigt vet var de ska vända sig.

 • Det är lätt att bli teknokratisk, men det handlar även om kulturer, relationer människor emellan och ambitioner. Mycket handlar om misskommunikation och att inte prata om detaljer, förtydligade Marlene Engström.

Se Marlene Engströms presentation här: Marlene_bostadsforum_pdf

Moderator Heidi Avellan avslutade programpunkten:

 • Samverkan kräver kommunikation, kommunikation behöver en lots!
 • sknskt-bostadsforum-2016_31309971872_o sknskt-bostadsforum-2016_31339925621_o

Röster från debatten

Har vi en bostadsbrist eller bostadskris? Frågan ställdes av Maria Pleiborn, seniorkonsult och demograf WSP. Hon såg problem med hur vi idag prognostiserar bostadsbehoven och hur bostadspolitiken fokuserar på att få upp byggtakten:

 • Vår planeringshorisont bör vara långsiktig så att vi kan skapa bra samhällen och miljöer. Men trots behovet av långsiktiga horisonter är vårt byggande konjunkturellt anpassat.

Rikspolitiken kan stimulera igångsättningen på kort sikt, men hur många blir färdigställda? Även om Skåne visar rekordsiffror på igångsättning är tydliga upp- och nedgångar och snabba skiften i byggandet ett stort problem.

IMG_0402

Maria Pleiborn, seniorkonsult och demograf WSP

Maria Pleiborn ansåg också att begreppet bostadsbrist är relativt då det inte är brist på bostäder på alla håll i landet. Mer problematiskt är att bostadsytan är mycket snett fördelad mellan olika hushållstyper. Det kommer därför att vara avgörande hur politiken gör det hållbart att använda vårt befintliga bostadsbestånd, tillsammans med hur vi löser bristen på arbetskraft inom byggsektorn.

Hur får vi igång flyttkedjorna då, undrade moderatorn:

 • Se till att folk som bor för stort tycker att det är intressant att flytta därifrån, äldre framförallt. Se till att unga får möjlighet att spara till sin första bostad. Ett bosparande för unga, likt den modell som Norge har, är den viktigaste långsiktiga reformen på svenska bostadsmarknad, svarade Maria Pleiborn.

Se Maria Pleiborns presentation här:Maria_Bostadsforum_pdf

Skippa regeringens 22 punkter – här är forskarnas 2-punktsprogram!

Fredrik Kopsch, lektor vid Lunds Tekniska Högskola, argumenterade emot regeringens 22-punktsprogram som han menade har för stor fokus på nyproduktion. Framförallt behövs boende för kapital- och inkomst svaga grupper, särskilt unga och nyanlända, då behövs lättåtkomliga hyresrätter där majoriteten måste komma från befintligt bestånd.

Han underströk att bostadsbristen är ett stort problem även för de som saknar eget kapital men som har relativt höga inkomster. Dessa kan betala för sig men får inte möjlighet till det, eftersom långa köer till hyresrätter hindrar dem.

Hur kan då rörligheten förbättras? 2-punktsprogrammet pekar ut markvärdesskatt och avreglerad hyresmarknad som lösningar.

 • Bostadskrisen är komplicerad. Det är då naivt att förvänta sig från politikernas sida att lösningen skulle kunna vara enkel, eller ”politiskt bekväm”, som de 22 förslagen regeringen presenterat, kommenterade Fredrik Kopsch.

Se Fredrik Kopsch presentation här: Fredrik_bostadsforum_pdf

Därför behöver vi nya blandade stadsdelar

Blandningen är lösningen – det menade Rickard Stark, områdesarkitekt för Vallastaden 2017, en ny samhällsbyggnadsmodell för hållbar stadsutveckling som växer fram i Linköping. Villor, radhus och flerbostadshuset finns ofta i samma stadsdel men dom boendena möts inte. Det byggs för en målgrupp i taget och deras vardagsvägar korsas inte:

 • Vi behöver bo närmre varandra, men inte nödvändigtvis likadant. Vi har fler sätt att bo på idag, men tyvärr finns det ingen variation, inte ens i nybyggda bostadsområden. Vi behöver olika boendeformer inom samma kvarter, sa Rickard Stark.

Tre grundläggande kriterier som Vallastaden bygger på är:

 1. Tegar för mångfald
 2. Detaljplanera innan marktilldelning, men flexibelt inom strukturerande ramar
 3. Kvalitet istället för pris

Bomässan kring Vallastaden öppnas den 2-24 september 2017.

Rickard Stark

Rickard Stark, områdes arkitekt Vallastaden Okidoki Arkitekter


Skånska politiker samtalade utifrån dagens ämne

Efter dagens olika infallsvinklar på bostadsmarknaden i allmänhet och regeringens 22-punktsprogram i synnerhet, fick skånska politiker avsluta med sina reflektioner och visioner.

Christian Orsing (M), ordförande Stadsbyggnadsnämnden Helsingborgs stad, såg frigörande av mark för att kunna exploatera och bygga bostäder som centralt:

 • Vi vill visa på möjligheterna för framtida användning och utveckling av privata markinnehav till exempel genom den Stadsplan som vi nu genomför. Detta då mycket av potentialen för utveckling och förtätning ligger på mark som inte är kommunal.

Han betonade likaså behovet av att få igång flyttkedjor och exemplifierade med Helsingborgshem där boende kan få gratis flytt och flyttstädning samt gamla hyresgäster får förtur till nyproduktion.

 • Ha lite mod, våga göra något och våga göra fel! Det är viktigt att vi tillåts testa istället för att vi direkt dömer ut alternativa lösningar, sa Christian Orsing.
sknskt-bostadsforum-2016_31084775990_o

Christian Orsing (M), ordförande Stadsbyggnadsnämnden Helsingborgs stad

En fråga som publiken markerade som viktig under workshopen är problematiken med överklaganden. Björn Abelsson (S), ordförande Byggnadsnämnden Lunds kommun, höll med:

 • En stor utmaning idag är överklaganden. Staten och domstolarna måste ta sitt ansvar för att få till en betydligt effektivare ärendehantering, det får ta max 10 veckor per instans för att klara hela överklagandeprocessen på ett halvår. Överklaganden är den stora boven för många detaljplaner!
sknskt-bostadsforum-2016_31085628670_o

Björn Abelsson (S), ordförande Byggnadsnämnden Lunds kommun

Kristianstads kommunalråd, Pierre Månsson (L), tog upp vikten av att inte glömma landsbygden och bankernas ovilja att låna ut för exploatering utanför de största städerna. Han framhävde också behovet av att stärka citykärnan för att skapa en attraktiv stad och boendemiljö. Som exempel lyftes Kristianstads satsningar på kulturkvarter, arena, kollektivtrafik, och en central galleria.

sknskt-bostadsforum-2016_30647472193_o

Pierre Månsson (L) Kommunstyrelsens ordförande Kristianstads kommun

 

Även Osbys kommunstyrelseordförande, Marika Bjerstedt Hansen (S), poängterade bristen av finansiering på landsbygden, och kravet på goda kommunikationer:

 • Osby är en mindre kommun befolkningsmässigt med 13 000 invånare, som gränsar mot både Småland och Blekinge. Urbanisering innebär att vi tappar de yngre och de äldre bor kvar. Vad har vi för möjligheter att erbjuda på pendlingsavstånd från jobben? Skåne har fantastiska möjligheter med varierat landskap och boendemöjligheter. Avskrivning och skatteregler ska inte avgöra var man bosätter sig, det handlar om hälsa och livskvalité.

Hon avslutade med att understryka hur boendet är en mänsklig rättighet, att det är kommunen som ska bistå med den rättigheten och därför måste ha större möjlighet än privata aktörer att ta det ansvaret.

sknskt-bostadsforum-2016_31084775210_o

Marika Bjerstedt Hansen (S), Kommunstyrelsens ordförande Osby kommun

sknskt-bostadsforum-2016_30647472623_o

Skånska politiker samtalar utifrån dagens ämnen. Björn Abelsson (S), ordförande Byggnadsnämnden Lunds kommun, Marika Bjerstedt Hansen (S), Kommunstyrelsens ordförande Osby kommun, Christian Orsing (M) ordförande Stadsbyggnadsnämnden Helsingborgs stad, Pierre Månsson (L) Kommunstyrelsens ordförande Kristianstads kommun.

 

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *