Skånskt Bostadsforum 2017 sammanfattning och bilder

Hur ser bostadsbyggandet ut idag och hur kommer det se ut i framtiden i de skånska kommunerna? Vad säger politiken, analytikerna, ekonomerna, kommunerna och näringslivet? På årets Skånskt Bostadsforum medverkande bland andra Peter Eriksson (MP), bostads- och digitaliseringsminister, och Charlotta Szczepanowski, chef för hållbar utveckling på Riksbyggen, för att diskutera just dessa frågor och mycket mera.

Skånskt Bostadsforum är en årlig dag med fokus på samverkan – en chans att tillsammans ta fram idéer på vad varje deltagare utifrån sin roll kan bidra med och hur vi kan skapa en bättre bostadssituation för många fler.

26965278739_dd38b496ba_o

Årets upplaga arrangerades den 29 november i Malmö och inleddes av Mätta Ivarsson, ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Skåne, Kent Mårtensson, ordförande Kommunförbundet Skåne och Ola Melin, länsöverdirektör Länsstyrelsen Skåne. Moderator för dagen var Therese Berg från Riksbyggen som undrade hur läget i Skåne ser ut just nu. Mätta Ivarsson lyfte fram att vi allt mer måste tänka på vem vi bygger för. Hon fortsatte med att poängtera att många som är nya på bostadsmarknaden har inte råd att skaffa en bostad av det som byggs i dagsläget. Kent Mårtensson pratade om vikten av att bygga hållbart och för framtiden i de skånska kommunerna, men också att det till viss del finns en splittrad bild bland de skånska kommunerna, där vissa anser att marknaden håller på att mattas av. Ola Melin var tydlig med att poängtera att bostadsunderskottet fortfarande är stort och växer – men samtidigt så ökar byggandet av bostäder.

SkansktBostadsforumHT2017-34

Behov, prognos och goda livsmiljöer

Boverket har i sin nya prognos bedömt att mellan år 2017-2025 behöver 600 000 bostäder byggas det vill säga 66 600 per år, där behovet är störst i början av perioden och då främst fram till 2020. Detta är volymer som inte varit aktuella sedan miljonprogrammen enligt Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker på Boverket. Utmaningar som vi ställs inför enligt Eriksson är bland annat att ny infrastruktur krävs, en åldrande befolkning där det krävs en anpassning av bostadsbeståndet och att befintligt bostadsbestånd står inför stora renoverings- och underhållsbehov. Dessutom är läget akut på kort sikt men på långsikt behövs hållbara lösningar för att vi ska få en väl fungerande bostadsmarknad. Presentationen.

Johan Deremar, nationalekonom Sveriges byggindustrier, fokuserade på de politiska beslutens påverkan på prognoserna. Men även infrastruktur och långtidsplaner hade möjlighet att påverka prognoserna enligt honom. Deremar såg en utmaning i att ett politiskt beslut kan få stor inverkan på byggproduktionen. Presentationen.

Bygger vi för mycket? Den frågan ställde Ted Lindqvist, VD Evidens. Enligt Lindqvist är bostadsbyggandet i Sverige konjunktur- och priskänsligt. Hushållen finansierar allt bostadsbyggande. Presentationen.

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad, pratade om att bostadsbyggandet är den viktigaste pusselbiten när vi ska utveckla våra skånska städer. Han lyfte också fram vikten av möjligheter att stärka invånarna och ta del av den kunskapen som de besitter och att involvera invånarna mer i processen. Tips från Malmö stad är att våga pröva nya lösningar och att alltid fortsätta utvecklas som samhälle och stad.

Rekordgenerationen och en social bostadspolitik

Vi har mycket att vinna på industriellt byggande. Så inledde Anders Sjelvgren, ny generaldirektör på Boverket, sin presentation av sig själv och sina planer för Boverket. Tanken är att bygga både bra och billiga bostäder och då behövs det ett förenklat regelverk. Samtidigt måste fokus ligga på ekologisk hållbarhet och att vi bygger samhällen som innehåller blandade miljöer.

Thomas Fürth, forskningsledare Kairos Future, pratade om rekordgenerationen det vill säga 40-talisterna och deras preferenser vad gäller boende. Enligt deras undersökningar vill rekordgenerationen i Sverige bo kvar i sin nuvarande bostad så länge som det går. Främst handlar det om att de vill kunna ha kontroll över sig själva och behålla sin värdighet enligt Fürth. Men det finns också utmaningar med en åldrande befolkning som ställer högre krav. Thomas Fürth pekade också på de stora möjligheter till anpassning av de äldres boende som den nya tekniken som larmande golv eller exoskelett kan komma att medföra. Vi kommer att tvingas bo tränger, det kommer vara en kärvare samhällsekonomi och folk väljer allt mer att prioritera ekonomin på annat än just sin bostad.26965276689_973c2847cc_o

Hur skapar vi en social bostadspolitik? Frågan ställde Linda Jonsson, analytiker på Veidekke. Jonsson lyfte fram de som står utanför bostadsmarknaden, de unga, nyanlända, låginkomsttagarna och de arbetslösa och deras möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Går det att bygga bort bostadsbristen? Nja enligt Linda Jonsson. Vi kan inte bara bygga bort krisen, vi måste kombinera det med en större rörlighet på bostadsmarknaden. Se Lindas presentation här.

26965283639_226d3c33d7_o

Sverige behöver fler bostäder, planeten ska med och diskussion

Peter Eriksson (MP), bostads- och digitaliseringsminister, inledde med ett tydligt besked, Sverige behöver bygga fler bostäder. Befolkningsutvecklingen i Sverige kommer inte att minska, tillväxten kommer att vara cirka 100 000 människor per år den närmsta tiden. Hinder finns för bostadsbyggandet enligt Eriksson. Kompetens och arbetskraft saknas och är kanske det största problemet. Regeringens investeringsstöd kommer bidra till fler hyresbostäder till rimligare priser och innebär i praktiken en hyresrabatt för de som hyr.  Dessutom var Peter Eriksson skeptisk till att staten ska ta över ansvaret från kommunerna i dessa frågor. Det kommer endast att skapa en osäkerhet och förvirring om var ansvaret ligger enligt Eriksson.

38024466064_bf4b42b9a8_o

Efter detta hölls en paneldiskussion mellan Peter Eriksson (MP), bostads- och digitaliseringsminister, Märta Stenevi (MP), kommunalråd Malmö stad, Sonny Modig (L), ordförande byggnadsnämnden Kristianstads kommun, Björn Abelsson (S), ordförande byggnadsnämnden Lunds kommun, Mårten Lilja, vice VD Riksbyggen och Catharina Elmsäter-Svärd, VD Sveriges byggindustrier. Några av de saker som lyftes fram under diskussionen var att industrialiseringen behöver komma till byggindustrin för att den ska fortsätta utvecklas och ta ett steg in i framtiden. Dessutom behövs incitament för att branschen ska bli bättre och effektivare i sina byggprocesser, att trösklarna måste sänkas på bostadsmarknaden (både när det gäller hyres- och bostadsrätt) och att rörligheten måste öka samt ett större fokus på de individuella behoven.

23876767477_8085f9764c_o

Dagen avslutades med Charlotta Szczepanowski, chef för hållbar utveckling på Riksbyggen som pratade om att ”Planeten ska med” i bostadsbyggandet. Hon lyfte fram vikten av att de stora frågorna måste även vara med lokalt och ställde sig frågan om vi både kan tänka på miljön och samtidigt utveckla våra städer. Sammanfattningen var att bostadsfrågan är komplexare än vi tror och för att göra rätt behöver vi förstå varandra, integrera hållbarhet i processen och ständigt lära oss mer. Se Charlottas presentation här.

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *