Skånskt bostadsforum 2017

Nu har anmälan till Skånskt bostadsforum öppnat! Den 29 november är det dags för den årliga heldagskonferensen om Skånes bostadsmarknad. Temat för årets konferens är tre tematiska frågor: hur mycket, vad hur och för vem? I år håller vi till på STUDIO i Malmö. Alla skånska aktörer på bostadsmarknaden är välkomna till denna dag av diskussion och fördjupning. Programmet för konferensen kommer snart men anmäl dig redan nu! Datum: 29 november 2017 Plats: STUDIO Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24 Malmö Tid: 08.30-15.00 Anmälan...

Den statliga utredningen om förbättrad bostadsfinansiering kommer till Skåne 23 augusti

Regeringen tillsatte i januari en utredning som ska ta fram förslag till åtgärder som kan underlätta finansiering av bostadsbyggande. Fokus ligger på att förbättra förutsättningarna på svaga marknader, för mindre aktörer och för byggande av hyresbostäder. Lösningarna ska vara robusta och fungera även i sämre konjunkturlägen. Den 23 augusti kommer den särskilda utredaren Susann Bard och huvudsekreteraren Ulrika Hägred till Malmö för att träffa intressenter på den skånska bostadsmarknaden och för att diskutera förslag till åtgärder. Utredningens syfte är att skapa förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder. Utifrån erfarenheter från tidigare finansieringssystem, en utvärdering av de nuvarande kreditgarantierna, forskning och erfarenheter från andra länder ska utredningen ta fram förslag på till exempel ändrade regler eller nya verktyg, som kan bidra till att finansieringen fungerar mer optimalt i förhållande till behovet av såväl ombyggnad som nyproduktion av bostäder. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2017. Här kan du läsa mer om uppdraget . Branschrepresentanter och samtliga kommuner i Skåne bjuds härmed in för att träffa utredaren och få möjlighet att komma med inspel och synpunkter. Mötet börjar 09.00 på Media Evolution City, i Malmö. Fika serveras från kl 08:30. Anmäl dig...

Dialogmöte med utredningen för en utvecklad översiktsplanering 30 augusti

Den 30 augusti bjuder Skånskt Bostadsnätverk in till dialogmöte med utredningen för en utvecklad översiktsplanering. Utredningen som tillsattes av regeringen i januari har i uppgift att utreda och lämna förslag på hur översiktsplaneringen kan utvecklas för att underlätta för efterkommande planering. Utredningen har i kommittédirektivet från regeringen fått fyra uppdragsområden att utreda: – uppdraget om en utvecklad översiktsplanering – uppdraget om en begränsning av kravet på detaljplan – uppdraget om en översyn av kommunens möjlighet att styra upplåtelseformen – uppdraget om en översyn av möjligheten till privat initiativrätt vid planläggning Särskild utredare är Inger Holmqvist, tekniskt råd vid Mark och Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Fokus på detta dialogmöte kommer vara utredningens uppdrag om en utvecklad översiktsplanering men kommer även beröra övriga uppdragsområden. Utredningen ska lämna betänkande angående uppdraget om en begränsning av kravet på detaljplan redan i juni Branschrepresentanter och samtliga kommuner i Skåne är inbjudna att delta på dialogmötet för att komma med inspel och synpunkter till utredningen. Läs mer och anmäl dig här.  ...

Presentationer från nätverkets vårkonferensen 6 april 2017

Tack till alla deltagare och talare på Skånskt bostadsnätverks vårkonferens igår. Som utlovat kommer här talarpresentationer från konferensen. Den sociala bostadssektorn i Europa, Assar Lindén från Boverket Boendeförtur för ökad rörlighet, Sofie Wehlin från Helsingborgshem Att arbeta med det befintliga beståndet, Johan Niklasson från Poseidon bostads AB Bostäder som vanliga människor har råd med, Ewa Magnusson från Boklok Kommunernas arbete sen anvisningslagen trädde i kraft BoNext, Linnea Lindemann från SKL Kommunernas arbete sen anvisningslagen trädde i kraft, Zandra Valencia från Sjöbo kommun Civilsamhällets roll i arbetet med bostadsförsörjningen, Maher Akob från Malmö stad Civilsamhällets roll i arbetet med bostadsförsörjningen, Sara van Lunteren från Lunds kommun och Sandra Garcia Sanz från EOS Allmännyttigt integrationsarbete Anna Heide från MKB Boverkets rapport om den sociala bostadssektorn i Europa finns att ladda ner här. SABOs rapport om att främja integrationsarbete finns...